تبلیغات
یا لثارات الحسین - شیعه به روز اربعین

نوحه ی اربعین

زینب از شام وارد كربلا شد
شیعه به روز اربعین با دل پر درد و غمین
اسیران چون ز شام آزاد گشتند
از این اندوه و غم دلشاد گشتند
یزید بی حیا یعنی حیا كرد
بشیر را هم بر ایشان رهنما كرد
به امر زاده ی آن زشت آیین
بیاوردند محمل های زرین
چو زینب دید محمل های زربفت
ز دل آهی كشید و زد به سر دست
ز بخت خویشتن زینب بر آشفت
به آه و ناله و زاری چنین گفت
كسی كه شش برادر كشته دیده
جوانانی به خون آغشته دیده
هنوز از خون بود تر آستینم
چه سان در محمل زرین نشینم
گر این زینت بود بهر دل ما
سیه پوشید یكسر محمل ما
كه ما جمله زنان مستمندیم
سیه بخت و سیه پوشی پسندیم
سیه كردند محمل با علم را
به محمل بر نشاند اهل حرم را
نظر انداخت زینب از چپ و راست
كه ای یاران حسین من نپیداست
 چو با ما نیست بابای سكینه
چه این جا و چه شام و چه مدینه
جوانان بنی هاشم كجایید
كه ما را زین سفر یاری نمایید
خوشا روزی كه بار این جا گشودیم
در این جه منزل و ماوا نمودیم
همه رعنا جوانان زنده بودند
همه فرخ رخ و فرخنده بودند
در این جا خیمه و خرگاه به پا شد
در این جا عشرت قاسم عزا شد
بیامد بر سر قبر برادر
بگفتا زینب محزون و مضطر
كه ای پشت و پناه و یار زینب
انیس و مونس شب های رینب
بریدی از چه بر ما آشنایی
چرا ای شه ز ما كردی جدایی
من از روز ازل ای شا ه ابرار
از ین درد و بلا بودم خبردار
كه اهل كوفه مهمانت نمایند
گلوی تشنه قربانت نمایند
تو ماندی كربلا با نعش اكبر
بود همراه ما لیلای مضطر
چنین روی نبود هرگز گمانم
كه تو كشته شوی من زنده مانم
كجا رفتند آن رعنا جوانان
كجا رفتند آن پاكیزه جاناناز اینجا می توانید این نوحه را
با صدای زنده یاد علی دشتی نجار دانلود كنید


این نوحه را می توانید از این جا با صدای زنده یاد بخشو دانلود كنید

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت