تبلیغات
یا لثارات الحسین - می برند کوفه2 آن قوم کافرمی برند کوفه2 آن قوم کافر با غل و زنجیر آل پیغمبر2

یک طرف طفلان می کشند افغان یک طرف زینب خسته و نالان

یک طرف بر نی شاه شهیدان زیر لب دارد آوای قرآن 2

غصه ها دارد زینب اندر دل میزند سر را بر چوب محمل

او کجا دارد طاقتی در دل تا به نی بیند آن شه عادل 2

میروند طفلان این سو و آن سو می گویند عمه باب ما را کو

بعد از هجران  پدر و عمو میزنند ما را سیلیها بر رو2

بنالد زینب زداغ اکبر یا ز هجران علی اصغر

 

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت