تبلیغات
یا لثارات الحسین - ای شهیدی که مسخر همه دلها کردیای شهیدی که مسخر همه دلها کردی 

تو چه کردی که به قلب همه کس جا کردی

اهل عالم همه پروانه شمع رخ تو

جمله غیر آنکه به معشوق تو سودا کردی

خود نه تنها شده ای فانی فی الله زعشق

آل طاها همه را بادیه پیما کردی

موکبت تا که به سر منزل مقصود رسید

همرهان را همه آن لحظه معما کردی

به سر کوی وفا تا که شدی جایگزین

دفتر عشق ز آزادگی امضا کردی

بر سر خوان بلا گشتی امشب مهمان

وعده حق همه را یکسره ایفا کردی

با جوانان شدی آماده پی عهد ازل

اندر آن صحنه عیان محشر کبری کردی

ماسوا جمله به حیرت همه سویت نگران

تا ببیند که به فرمان تواجرا کردی

اول اصحاب وفادار تو گشتند شهید

وضع جانبازی شان یکه تماشا کردی

حیرتم پادشها با چه دلی در یک روز

هیجده تن ز جوانان خود اهدا کردی

کاخ بیدادگری شد ز قیامت ویران

دین حق را به جهان ثابت و احیا کردی

خاک کوی تو شده قبله عشاق جهان

کربلا را تو به حق جنت اعلی کردی

زغم داغ جوانان خود ای شاه شهید

ایزدی را به جهان بلبل شیدا کردی

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت