تبلیغات
یا لثارات الحسین - گفتگوی لشکر کوفه و شام در وقت افتادن امام حسین (ع) از مرکب

گفتگوی لشکر کوفه و شام در وقت افتادن امام حسین (ع) از مرکب

 

یکی گفتا حسین افتاد شد دوران به کام ما

یکی گفت از می عشرت لبالب گشت جام ما

یکی گفتا نمایم در میان بحر خون غرقش

دگر گفتا شکافم از دم تیغ جفا فرقش

یکی گفتا میان آفتاب اندازمش در خون

یکی گفتا نمایم از بدن پیراهنش بیرون

یکی گفتا بُرم انگشت تو از بهر انگشتر

یکی گفتا نمایم قطع دستش بهر ....

یکی گفتا کشم از خیمه طفلان حریمش را

یکی گفتاکشم از بستر تب عابدینش را

یکی گفتا نشان تیر سازم قد دلجویش

یکی گفتا که بشکافم ز نوک نیزه پهلویش

یکی گفتا که هست این در شجاعت حیدر صفدر

یکی گفتا ز کارش رفته از مرگ علی اکبر

یکی گفتا نباشد آسمان را تاب شمشیرش

یکی گفتا غم عباس بنموده زمین گیرش

یکی گفتا علی کو تا کشد در قبله پایش را

یکی گفتا کجا زهرا که بندد چشمهایش را

رقم گر بعد از این خواهی حسین زد شرح پیغمبر

بسوزی جودیا در آتش غم جان عالم را

 

 بازگشت به صفحه قبل


  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت